[Dư án] Chia tay, người tiếp theo – Thanh Thanh Diệp

Chia tay, người tiếp theo

Tác giả: Thanh Thanh Diệp

~*~

Văn án