Cuồng rình xem và Cuồng theo dõi – Văn án

Cuồng rình xem và Cuồng theo dõi

Văn án

Một Đường Môn thích ẩn thân rình xem Minh Giáo tắm.

Một Minh Giáo thích ẩn thân đi loanh quanh theo Đường Môn.

Khi Đường Môn ẩn thân có thể bị thương nhưng không thể động, khẽ động liền lộ.

Khi Minh Giáo ẩn thân có thể động nhưng không thể bị thương, bị thương liền lộ.

# minh đường #

Diễn viên: Lục Nhiễm, Đường Hân | Đủ thịt

Nếu đã đến đây thì xin hãy để lại một dấu giày ▰˘◡˘▰