11 thoughts on “Bạn ngoi lên rồi~~~~”

  1. Chúc mừng. Đợt đó bên bạn giảm giá nhiều k? TvT t cũng muốn mua laptop mà giảm giá ít quá nên chờ đợt sau 😔. Ngủ quen giờ giấc chưa? 😋

Nếu đã đến đây thì xin hãy để lại một dấu giày ▰˘◡˘▰