Tựu Khiếu Miêu – Văn án

Văn án

Edit: Cực Phẩm

— Ngươi tên gì?

— Tựu Khiếu Miêu [1].

— Tên của ngươi là Mèo à?

— Tên ta là Tựu Khiếu Miêu.

— “…”

Đây là câu chuyện của thích khách cùng mèo yêu.

[1] Tựu Khiếu Meo dịch là “Gọi là mèo”.

.

Diễn viên: Tựu Khiếu Miêu, Đường Nhĩ